16 June, 2024

Senarai Sekuriti Patuh Syariah oleh Majlis Penasihat Syariah Suruhanjaya Sekuriti Malaysia

6 min read
Kongsikan artikel ini

Senarai Sekuriti Patuh Syariah oleh

Majlis Penasihat Syariah

Suruhanjaya Sekuriti Malaysia

 

Senarai Sekuriti Patuh Syariah

 

 

Penolak Tuntutan

 

Buku kecil ini bukan merupakan satu syor untuk membeli atau menjual sekuriti yang

diklasifikasikan sebagai sekuriti patuh Syariah oleh Majlis Penasihat Syariah (MPS) Suruhanjaya

Sekuriti Malaysia (SC). Tujuannya hanyalah untuk memberikan penerangan am. Buku ini

tidak mengandungi nasihat atau maklumat yang menyeluruh berkaitan dengan perkara

yang dibincangkan. Ia tidak seharusnya digunakan sebagai pengganti kepada nasihat

perundangan atau pelaburan. Sekiranya terdapat sebarang kemusykilan, anda disyorkan

supaya mendapatkan nasihat profesional.

 

 

 

Walaupun segala usaha telah diambil dalam memastikan ketepatan kandungan buku kecil

ini, pihak SC tidak akan dipertanggungjawab bagi mana-mana maklumat yang tidak tepat

atau tidak lengkap.

 

Senarai sekuriti patuh Syariah oleh MPS SC akan dikemas kini dan diumumkan kepada orang

ramai oleh SC.

 

 

Majlis Penasihat Syariah (MPS) Suruhanjaya Sekuriti Malaysia (SC) telah

meluluskan senarai kemas kini sekuriti yang diklasifikasikan sebagai sekuriti

patuh Syariah. Senarai sekuriti patuh Syariah, iaitu yang tersenarai di Bursa

Malaysia, berkuat kuasa mulai 27 November 2015.

 

Sebanyak 35 sekuriti yang baru diklasifikasikan oleh MPS sebagai sekuriti

patuh Syariah telah dimasukkan dalam senarai tersebut manakala 39 sekuriti

yang berada dalam senarai sebelum ini telah dikeluarkan. Senarai lengkap

667 sekuriti patuh Syariah serta pecahan mengikut sektor adalah seperti di

 

Lampiran.

Dalam mengklasifikasikan sekuriti ini, MPS menerima input dan sokongan

daripada SC yang mendapatkan maklumat mengenai syarikat tersebut melalui,

antara lainnya, laporan tahunan dan pertanyaan yang dibuat kepada pihak

syarikat. MPS melalui SC, akan terus mengkaji status Syariah sekuriti-sekuriti

yang tersenarai di Bursa Malaysia pada setiap tahun, berdasarkan penyata

kewangan tahunan terkini syarikat yang diaudit1.

 

MPS mengadaptasi pendekatan kuantitatif dua peringkat yang mengguna

pakai tanda aras aktiviti perniagaan dan tanda aras nisbah kewangan, dalam

menentukan dan mengklasifikasikan status Syariah sekuriti-sekuriti tersenarai.

Oleh yang demikian, sekuriti-sekuriti akan diklasifikasikan sebagai patuh Syariah

sekiranya nisbah aktiviti perniagaan dan nisbah kewangan mereka berada di

bawah tanda aras tersebut.

 

Tanda aras aktiviti perniagaan

Sumbangan daripada aktiviti-aktiviti tidak patuh Syariah kepada perolehan

Kumpulan dan keuntungan sebelum cukai Kumpulan sesebuah syarikat akan

dikira dan dibandingkan dengan tanda aras aktiviti perniagaan yang relevan

seperti berikut:

 

(i) Tanda aras lima peratus

Tanda aras lima peratus ini diguna pakai bagi perniagaan/aktiviti berikut:

 • perbankan konvensional;

 

Untuk senarai ini, MPS telah mengkaji penyata kewangan tahunan yang telah diaudit yang dikeluarkan

sehingga 30 September 2015, sebagaimana yang terdapat di laman sesawang Bursa Malaysia.

 

 • insurans konvensional;
 • perjudian;
 • arak dan aktiviti-aktiviti berkaitan dengannya;
 • babi dan aktiviti-aktiviti berkaitan dengannya;
 • makanan dan minuman tidak halal;
 • hiburan tidak patuh Syariah;
 • tembakau dan aktiviti-aktiviti berkaitan dengannya;
 • pendapatan faedah2 daripada akaun dan instrumen konvensional

(termasuk pendapatan faedah yang diterima berikutan daripada

keputusan mahkamah atau penimbang tara dan dividen3 daripada

pelaburan tidak patuh Syariah); dan

 • aktiviti-aktiviti lain yang diputuskan sebagai tidak patuh Syariah.

Bagi perniagaan/aktiviti yang disenaraikan di atas, sumbangan daripada

perniagaan/aktiviti tidak patuh Syariah kepada perolehan Kumpulan

atau keuntungan sebelum cukai Kumpulan sesebuah syarikat mestilah

kurang daripada lima peratus.

(ii) Tanda aras 20 peratus

Tanda aras 20 peratus ini diguna pakai bagi perniagaan/aktiviti berikut:

 • operasi hotel dan rumah peranginan;
 • jual beli saham;
 • pembrokeran saham;
 • sewaan daripada aktiviti-aktiviti tidak patuh Syariah; dan
 • aktiviti-aktiviti lain yang diputuskan sebagai tidak patuh Syariah.

Bagi perniagaan/aktiviti yang disenaraikan di atas, sumbangan daripada

perniagaan/aktiviti tidak patuh Syariah kepada perolehan Kumpulan

atau keuntungan sebelum cukai Kumpulan sesebuah syarikat mestilah

kurang daripada 20 peratus.

2, 3 Pendapatan faedah akan dibandingkan dengan perolehan Kumpulan manakala dividen akan dibandingkan

dengan keuntungan sebelum cukai Kumpulan

 

4 SPAC adalah syarikat khas yang ditubuhkan bagi pengambilalihan perniagaan melalui pemerolehan

atau penggabungan dengan entiti-entiti lain. SPAC ialah syarikat awam yang belum mempunyai aktiviti

perniagaan (shell company) yang memperoleh dana melalui tawaran awam permulaan. Dana berkenaan

akan disimpan oleh pemegang amanah sementara menunggu proses pengambilalihan yang layak.

 

Tanda aras nisbah kewangan

Bagi tanda aras nisbah kewangan, MPS mengambil kira perkara berikut:

(i) Tunai ke atas jumlah aset

Tunai yang diambil kira ialah tunai yang ditempatkan dalam akaun dan

instrumen konvensional, manakala tunai yang ditempatkan dalam akaun

dan instrumen Islam tidak diambil kira dalam pengiraan ini.

(ii) Hutang ke atas jumlah aset

Hutang yang diambil kira ialah hutang yang berteraskan faedah,

manakala pembiayaan secara Islam ataupun sukuk tidak diambil kira

dalam pengiraan ini.

Setiap nisbah di atas, yang bertujuan untuk menilai riba dan elemen berteraskan

riba dalam penyata kedudukan kewangan sesebuah syarikat mestilah kurang

daripada 33 peratus.

Di samping kriteria kuantitatif dua peringkat di atas, MPS juga mengambil kira

aspek kualitatif yang melibatkan persepsi masyarakat umum atau imej aktiviti

syarikat dari perspektif pengajaran Islam.

 

Syarikat Pemerolehan Kegunaan Khas (SPAC)

Dalam mengklasifikasikan sekuriti SPAC, MPS mempertimbangkan kriteriakriteria

berikut:

(i) Aktiviti perniagaan yang dicadangkan hendaklah patuh Syariah;

(ii) Keseluruhan hasil kutipan daripada penerbitan tawaran awam permulaan

hendaklah ditempatkan dalam akaun Islam; dan

(iii) Sekiranya hasil kutipan dilaburkan, keseluruhan pelaburan berkenaan

hendaklah patuh Syariah.

 

Sekuriti-sekuriti patuh Syariah termasuk saham biasa dan waran (diterbitkan

oleh pihak syarikat sendiri). Ini bermakna waran diklasifikasikan sebagai sekuriti

patuh Syariah dengan syarat saham pendasarnya juga patuh Syariah. Selain

itu, stok pinjaman dan bon adalah sekuriti tidak patuh Syariah melainkan ianya

distruktur berdasarkan keputusan, konsep dan prinsip Syariah yang diluluskan

oleh MPS.

 

Tempoh pelupusan sekuriti tidak patuh Syariah

Sebagai panduan kepada para pelabur, MPS ingin menasihatkan pelabur

mengenai tempoh untuk melupuskan sekuriti yang telah diklasifikasikan

sebagai tidak patuh Syariah.

 

(i) “Sekuriti patuh Syariah” yang kemudiannya bertukar status

kepada “tidak patuh Syariah”

Ini merujuk kepada sekuriti-sekuriti yang sebelum ini diklasifikasikan

sebagai patuh Syariah tetapi, oleh kerana beberapa faktor seperti

perubahan dalam operasi perniagaan syarikat dan kedudukan kewangan,

kemudiannya diklasifikasikan sebagai tidak patuh Syariah.

Oleh yang demikian, sekiranya pada tarikh senarai kemas kini berkuat

kuasa (27 November 2015), harga pasaran sekuriti tersebut melebihi

atau bersamaan dengan kos pelaburan, para pelabur yang memegang

sekuriti tidak patuh Syariah tersebut mesti melupuskannya. Sebarang

dividen yang diterima sehingga tarikh pengumuman dibuat serta

keuntungan modal hasil daripada pelupusan sekuriti tidak patuh Syariah

tersebut pada tarikh pengumuman dibuat, boleh disimpan oleh para

pelabur. Walau bagaimanapun, sebarang dividen yang diterima dan

lebihan keuntungan modal yang diterima hasil daripada pelupusan

sekuriti tidak patuh Syariah selepas hari pengumuman, hendaklah

disalurkan kepada baitulmal dan/atau badan-badan kebajikan5.

Sebaliknya para pelabur dibenarkan untuk memegang pelaburan dalam

sekuriti tidak patuh Syariah sekiranya harga pasaran sekuriti tersebut

berada di bawah kos pelaburan. Sepanjang tempoh pegangan sekuriti

5 Bagi dana-dana Islam seperti dana unit amanah Islam, dana borong Islam dan sebagainya, keuntungan

mestilah disalurkan kepada baitulmal dan/atau badan-badan kebajikan seperti yang dinasihatkan oleh

penasihat Syariah mereka atau penasihat Syariah bagi pengurusan dana berkenaan.

 

tidak patuh Syariah, para pelabur juga dibenarkan untuk menyimpan

dividen yang diterima sehingga jumlah dividen yang diterima dan harga

pasaran sekuriti tidak patuh Syariah tersebut bersamaan dengan kos

pelaburan. Pada ketika ini, para pelabur dinasihatkan untuk melupuskan

pegangan mereka.

Di samping itu, sepanjang tempoh pegangan, para pelabur juga

dibenarkan untuk melanggan:

(a) sebarang terbitan sekuriti baru oleh syarikat yang mana sekuritinya

tidak patuh Syariah yang dipegang oleh pelabur, sebagai contoh,

terbitan hak, terbitan bonus, terbitan khas dan waran (tidak

termasuk sekuriti yang tidak patuh Syariah seperti stok pinjaman);

dan

(b) sekuriti patuh Syariah syarikat lain yang ditawarkan oleh syarikat

yang mana sekuritinya tidak patuh Syariah yang dipegang oleh

para pelabur,

dengan syarat mereka menyegerakan pelupusan sekuriti tidak patuh

Syariah tersebut.

(ii) Sekuriti tidak patuh Syariah

MPS menasihatkan para pelabur yang melabur berdasarkan prinsip

Syariah supaya melupuskan sekuriti tidak patuh Syariah yang dipegang,

dalam tempoh tidak melebihi satu bulan selepas mengetahui status

sekuriti tersebut. Sebarang keuntungan dalam bentuk keuntungan

modal atau dividen yang diterima sebelum atau selepas pelupusan

sekuriti tersebut hendaklah disalurkan kepada baitulmal dan/atau badan

kebajikan. Para pelabur hanya berhak untuk mengambil kos pelaburan

sahaja.6

Perhatian: Kos pelaburan termasuk kos pembrokeran atau

kos transaksi yang berkaitan.

 

Sumber dari Suruhanjaya Sekuriti Malaysia atau anda boleh layari laman sesawang ini.

 

#AkademiJL

About Author